ANBI (Algemeen Nut Beogende Instelling) 

  

1. Naam

Baptisten gemeente Zutphen:

Vastgelegd in de statuten van 22 juni 1958

De Baptistengemeente Zutphen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten in Nederland, als kerkgenootschap een rechtspersoon in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en als zodanig erkend door het Nederlands recht.

 

Grondslag van de gemeente:

De Gemeente aanvaardt als haar grondslag de geopenbaarde Waarheid Gods, zoals die in de Bijbel, welks inhoud zij als het onfeilbaar Woord van God aanneemt, vervat is.

Zij gelooft en belijdt mitsdien:

1)      dat het gehele menselijk geslacht door af te vallen van God geheel in zijn natuur bedorven en tot alle kwaad geneigd is, en wegens het misdadige der zonden rechtvaardig aan het eeuwig oordeel des doods overgegeven is;

2)      dat God Zijn eniggeboren Zoon in de wereld gezonden heeft om het verlorene te zoeken en zalig te maken, zodat het heil der wereld en de zaligheid der zielen alleen gewerkt is en geschonken wordt door de genade Gods in Christus Jezus, die door Zijn vleeswording zichzelf vernederd en gegeven heeft om tot eer Zijns Vaders en tot zaligheid der mensen 's Vaders raad en wil te volbrengen, door Zijn middelaarslijden en sterven aan het kruis de wereld met God te verzoenen en de werken en heerschappij des Satans te verbreken; die begraven is, maar ten derde dage opgestaan en daardoor krachtelijk bewezen is de Zoon van God en de ten volle betrouwbare en algenoegzame Zaligmaker van zondaren te zijn; die nu, opgevaren ten hemel, aan 's Vaders rechterhand verhoogd is, bekleed is met alle macht in hemel en op aarde; die aan zijn Gemeente zijn Heilige Geest met zijn onderscheiden gaven en krachten heeft gezonden om haar te heiligen en in staat te stellen overal in de wereld door het Evangelie leven en onverderfelijkheid aan het licht te brengen, en die eens naar Zijn belofte wederkomen zal om al de Zijnen tot Zich te verzamelen in Zijn Heerlijkheid en als rechtvaardig wereldrechter op te treden;

3)      dat wij alleen aan de verlossing die in Christus is, deel hebben door persoonlijk geloof en bekering, en dat er van erfelijke of sacramentale zaligheid geen sprake mag zijn;

4)      dat alle oprecht gelovigen in Christus Jezus geroepen en verplicht zijn de Heer te belijden en door zich te laten dopen openlijk met de gemeente, welke het lichaam van Christus, de tempel des Heiligen geestes is, zich te verenigen en zich te onderwerpen aan al de ordinantien, welke het Hoofd der gemeente gegeven heeft;

         dat de Heer Jezus twee instellingen gegeven heeft: Doop en Avondmaal

Doel van de gemeente:

 

De gemeente stelt zich ten doel:

 

1)      Al datgene te doen of na te streven wat kan dienen tot eer van god en tot verheerlijking tot Zijn Naam.

2)      de leden op te bouwen in het geloof, de liefde, de hoop en de verwachting van de komst van onze Heer en Zaligmaker Jezus Christus;

3)      om overeenkomstig de bevelen des Heren te bidden en te werken voor de bekering van zondaren en de komst van Gods Koninkrijk;

4)      de kennis van de weg des heils onder onze medemensen te bevorderen en hen te bewegen tot het geloof en de gemeenschap der heiligen.

De Unie van Baptistengemeenten heeft van de Belastingdienst een groepsbeschikking ANBI gekregen. Dat wil zeggen dat de plaatselijke Baptistengemeenten die tot de Unie behoren, zijn aangewezen als ANBI.

 

2. Fiscaal nummer van de gemeente

RSIN nummer 824268271

 

3. Contactgegevens

Post- of bezoekadres van de gemeente: Tadamasingel 3, 7201 EK Zutphen

Telefoonnummer: 0575513097

e-mailadres: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

 

4. Bestuurssamenstelling

De kerkenraad van Baptistengemeente Zutphen bestaat uit 5 leden

Voorzitter

Secretaris

Penningmeester

Overige leden

 

5. Het beleidsplan van de plaatselijke gemeente in hoofdlijnen

Het houden van een kerkdienst op zondagmorgen.

Iedere zondag zondagschool

Regelmatig medewerking van het zangkoor

De eerste zondag van de maand avondmaal

Zorg voor en aan elkaar

Zorg en onderhoud van ons gebouw

Bijbelstudie op gemeente opbouw

 

Baptistengemeente Zutphen maakt deel uit van de Unie van Baptistengemeenten. De link naar het beleidsplan van de Unie is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_unie.pdf

Het beleidsplan bevat twee bijlagen. De link naar bijlage 1 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage1.pdf

En de link naar bijlage 2 is: http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/beleidsplan_bijlage2.pdf

 

6. Beloningsbeleid

Het beloningsbeleid van de voorganger (en/of kerkelijk werker) volgt de richtlijnen van de Unie van Baptistengemeenten. Zie

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/salarisadviezen_bijlage.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/advies_spreekbeurtvergoeding.pdf

http://baptisten.nl/voor-gemeenten/advies/gemeente-als-werkgever

Leden van de kerkenraad en diverse commissies ontvangen geen vergoeding voor hun werkzaamheden. Zij ontvangen een vergoeding voor werkelijk gemaakte onkosten.

 

7. De doelstelling van de Unie van Baptistengemeenten

De statuten van de Unie van Baptistengemeenten vermeldt in haar statuten

Artikel 1   1.  De naam van de Unie is: Unie van Baptistengemeenten in Nederland, hierna te noemen de Unie.

                 2.  De Unie heeft haar zetel in de gemeente Amsterdam en is aangegaan voor onbepaalde tijd.

                 3.  De Unie is een kerkgenootschap en bezit rechtspersoonlijkheid in de zin van artikel 2 van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek en is als zodanig erkend volgens Nederlands recht.

 

GRONDSLAG

Artikel 2        De Baptistengemeenten die de Unie vormen, leven uit de openbaring Gods, zoals die door de bijbel tot hen gekomen is. Hun leden belijden, in gehoorzaamheid aan de Heilige Schrift, Jezus Christus, de Zoon van God, het Hoofd van de Gemeente en de Heer van de wereld te hebben aanvaard als hun Zaligmaker en Heer en zijn op deze belijdenis gedoopt.

 

DOEL

Artikel 3   Het doel van de Unie is:

    1. onder haar leden liefde, achting en samenwerking te bevorderen;

    2. de gemeenten behulpzaam te zijn in de uitvoering van hun taak en gelegenheden te scheppen om de beginselen van de gemeente bekend te maken en het Evangelie te verbreiden;

    3. mede te werken tot verbreiding van het Evangelie in binnen- en buitenland.

 

Statuten, huishoudelijk reglement en werkorde zijn te vinden via de volgende links:

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/statuten_unie.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/huishoudelijk_reglement.pdf

http://baptisten.nl/images/over-ons/documenten/Werkorde%20UBG%202014.pdf

 

8. Verslag van de activiteiten van de gemeente

Iedere zondagmorgen dienst en zondagschool

Regelmatig vergaderingen van de coördinatiecommissie

onderhoud van gebouw en inventaris, zoals orgel, piano e.d.

Zieken bezoek

Bijbelstudie  

 

9. Financiële verantwoording

   

Baten  Begroting
2019 
 Werkelijk
2019
 Begroting
2020 
     
 Bijdrage leden/ vrienden     19.600,00     18.023,00     17.700,00
 Collecten       3.400,00       3.285,00       3.100,00
 Overige inkomsten       3.800,00       4.124,00          714,00
 Negatief resultaat  €     2.925,00  €     1.219,00  
 Totaal     29.725,00     26.650,00     21.514,00
       
Lasten      
 Algemene lasten      22.150,00     18.843,00       8.700,00
 Huisvesting       4.270,00       3.795,00       4.170,00
 Eigenaarslasten          625,00          603,00          625,00
 Gemeentelijke arbeid       1.450,00       1.487,00       1.900,00
 Bureau kosten          910,00       1.085,00          910,00
 Bank kosten          320,00          337,00          300,00
 Onvoorzien  €            0,00  €        499,00  €     1.000,00
 Positief resultaat

 €     3.909,00
 Totaal     29.725,00     26.650,00     21.514,00


 

10. Beknopt overzicht voorgenomen bestedingen met toelichting

 De begroting is in lijn met de begroting van 2019

Design by Joomla 1.6 templates